RSS
Alfabetische index

Glossarium

Trans-Europese netwerken (TEN)

De trans-Europese netwerken (TEN) moeten ertoe bijdragen Europese regio's en netwerken met elkaar te verbinden door een moderne, doeltreffende infrastructuur. Dergelijke netwerken zijn onontbeerlijk voor een goede werking van de interne markt omdat zij zorgen voor een vrij verkeer van goederen, personen en diensten.

Titel XVI van het verdrag betreffende de werking van de EU is de rechtsgrondslag voor de trans-Europese netwerken. TEN zijn er voor drie sectoren:

  • TEN-vervoer (TEN-V) voor het wegvervoer en het gecombineerd vervoer, de binnenwateren en zeehavens en het Europees netwerk van hogesnelheidstreinen. Tot deze categorie behoren ook de intelligente verkeersgeleidingssystemen en het Galileo-project, het Europese systeem voor radionavigatie per satelliet;
  • TEN-energie (TEN-E) voor de sectoren elektriciteit en aardgas. Zij dragen bij tot de verwezenlijking van een interne markt voor energie en vergemakkelijken de continuïteit van de energievoorziening;
  • TEN-telecommunicatie (eTen) om op telecommunicatienetwerken gebaseerde elektronische diensten te ontplooien. Deze diensten zijn sterk gericht op de overheid en spelen een centrale rol in het eEurope-initiatief "Een informatiemaatschappij voor iedereen".

Bovenop de begrotingsmiddelen voor TEN komen nog bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds, de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF).

Al in 1986 werd in de Europese Akte de nadruk gelegd op de relatie tussen een goede werking van de interne markt en de doelstelling van economische, sociale en territoriale samenhang. Interconnectie en interoperabiliteit van de nationale infrastructuurnetwerken werden van cruciaal belang voor een samenhangende ruimtelijke ordening in de EU.

Nu de EU is uitgebreid met de Midden- en Oost-Europese landen, zijn de TEN nog belangrijker geworden, omdat zij zich nu uitstrekken tot het gehele Europese continent. Daarna zal een efficiënte koppeling van de TEN met de netwerken van derde landen ten oosten (Rusland en de landen van de GOS) of ten zuiden (landen van het Middellandse-Zeegebied) van de EU een bijdrage leveren tot stabiliteit en economische ontwikkeling.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven