RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan laajuiset verkot

Euroopan laajuisten verkkojen tarkoituksena on yhdistää Euroopan alueet ja kansalliset verkostot nykyaikaisen ja tehokkaan infrastruktuurin avulla. Ne ovat yhtenäismarkkinoiden moitteettoman toiminnan ehdoton edellytys, sillä ne takaavat tavaroiden, ihmisten ja palvelujen vapaan liikkuvuuden.

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen XVI osasto muodostaa Euroopan laajuisten verkkojen oikeusperustan. Euroopan laajuisia verkkoja on kolmella toiminta-alueella:

  • Euroopan laajuiset liikenneverkot (TEN-T) liittyvät tieliikenteeseen ja yhdistettyihin kuljetuksiin, sisävesiväyliin ja merisatamiin sekä Euroopan laajuiseen suurten nopeuksien rautatieverkkoon. Tähän ryhmään kuuluvat myös älykkäät liikenteenohjausjärjestelmät sekä eurooppalainen satelliittinavigointijärjestelmä Galileo.
  • Euroopan laajuiset energiaverkot (TEN-E) koskevat sähkö- ja maakaasualaa. Tavoitteena on luoda energia-alan yhtenäismarkkinat ja mahdollistaa energian toimitusvarmuus.
  • Euroopan laajuiset televiestintäverkot (eTEN), joiden avulla pyritään edistämään televiestintäverkkoja hyödyntäviä sähköisiä palveluja. Nämä palvelut, joista suurin osa on julkisia palveluja, ovat keskeisellä sijalla aloitteessa "eEurope - Tietoyhteiskunta kaikille".

Euroopan laajuisia verkkoja rahoitetaan niitä koskevan budjettikohdan lisäksi Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), koheesiorahastosta, Euroopan investointirahastosta (EIR) sekä Euroopan investointipankin (EIP) varoista.


Jo vuonna 1986 hyväksytyssä Euroopan yhtenäisasiakirjassa korostettiin yhtenäismarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion tavoitteen välistä yhteyttä. Kansallisten infrastruktuuriverkkojen yhteenliittämisestä ja yhteentoimivuudesta tuli yhteisön alueen yhtenäisen suunnittelun avaintekijöitä.

Unionin laajentuminen Keski- ja Itä-Euroopan maihin vahvistaa Euroopan laajuisten verkkojen merkitystä, sillä verkot kattavat nyt koko Euroopan mantereen. Lisäksi niiden liittäminen toimivasti unionin ulkopuolisten maiden verkkoihin - joko idempänä (Venäjä ja IVY-maat) tai etelämpänä (Välimeren alueen maat) - edistää taloudellista kehitystä ja tasapainoa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun