RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Transeuropæiske net (TEN)

De transeuropæiske net skal gøre det muligt at forbinde de europæiske regioner og de nationale net ved hjælp af en moderne og effektiv infrastruktur. De er uundværlige for et velfungerende indre marked, fordi de sikrer fri bevægelighed for varer, personer og tjenesteydelser.

Retsgrundlaget for de transeuropæiske net (TEN) er afsnit XVI i traktaten om EU's funktionsmåde. De transeuropæiske net dækker tre erhvervssektorer:

  • TEN-Transport (TEN-T) indbefatter vejtransport og kombineret transport, vandveje og søhavne samt det europæiske net for højhastighedstog. Til denne kategori hører også intelligente trafikstyringssystemer samt det europæiske system til satellitbaseret radionavigation, Galileo.
  • TEN-Energi (TEN-E) vedrører elektricitets- og naturgassektorerne. Det vedrører oprettelsen af et indre marked for energi og fremmer forsyningssikkerheden.
  • TEN-Telekommunikation (eTen) tager sigte på at udvikle e-tjenester baseret på telekommunikationsnettene. Disse tjenester, som i vid udstrækning er centreret om offentlige tjenester, er selve omdrejningspunktet i initiativet "eEurope: et informationssamfund for alle".

TEN er en selvstændig post på budgettet, men får også bidrag fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Investeringsfond (EIF).

Siden vedtagelsen af den europæiske fælles akt i 1986 har der været lagt vægt på forbindelsen mellem et velfungerende indre marked og målet om økonomisk, social og territorial samhørighed. Sammenkoblingen og interoperabiliteten mellem de nationale infrastrukturnet blev væsentlige forudsætninger for en sammenhængende fysisk planlægning i EU.

I dag styrker udvidelsen af EU med landene i Central- og Østeuropa TEN's betydning yderligere, da nettene nu dækker hele det europæiske kontinent. Endvidere vil en effektiv sammenkobling af TEN med nettene i tredjelandene længere mod øst (Rusland og SNG-landene) og længere mod syd (Middelhavslandene) bidrage til økonomisk udvikling og ligevægt.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top