RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Telekommunikation eller elektronisk kommunikation

Europeiska gemenskapen har ända sedan slutet av 80-talet prioriterat frågan om en liberalisering av telesektorn som blev viktig med tanke på genomförandet av den inre marknaden. Denna liberalisering inleddes 1988 genom att marknaderna för teleterminalutrustning öppnades för konkurrens och fortsatte 1990 med liberalisering av alla teletjänster utom taltelefoni.

År 1993 beslutade ministerrådet att taltelefonitjänsterna skulle vara helt liberaliserade före den 1 januari 1998.

Liberaliseringen utvidgades 1994 till satellitkommunikation och satellittjänster och 1996 till kabeltevenät och mobil kommunikation. Dessutom öppnades telenätet vad gäller infrastruktur och tjänster 1990 (tillhandahållande av öppna nät, OPN). Antagandet av gemensamma regler har inneburit att villkoren för nya aktörers tillträde till marknaden harmoniserats.

En allmän liberalisering av telestrukturerna har sedan 1994 betraktats som en förutsättning för utvecklingen av multimedia och informationssamhället. Man har tagit olika initiativ för harmonisering av standarder för mobil kommunikation (den enhetliga europeiska GSM-standarden), satellitkommunikation och digitala flertjänstnät (ISDN).

Den 1 januari 1998 var hela den europeiska telemarknaden öppen för konkurrens.

Som uppföljning till denna liberalisering av sektorn inledde Europeiska kommissionen 1999 en omfattande omarbetning av EU:s telelagstiftning. Det övergripande målet var att underlätta tillgången till informationssamhället genom att upprätta balansera regleringen av sektorn mot EU:s konkurrensregler. Dessa nya regler för elektronisk kommunikation består av fem direktiv som syftar till harmonisering: ramdirektivet, tillträdesdirektivet, auktorisationsdirektivet, direktivet om samhällsomfattande tjänster och direktivet om integritetsskydd. Till detta kommer beslutet från 2002 om en politik för radiospektrum och förordningen om tillträde till accessnätet som antogs 2002.

Europeiska kommissionen arbetar för närvarande med en översyn av dessa bestämmelser för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen på markanden och därmed kunna svara mot sektorns behov under de kommande tio åren.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början