RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Televiestintä tai sähköinen viestintä

Telemarkkinoiden vapauttaminen on ollut Euroopan yhteisölle sisämarkkinoiden toteuttamisen tärkeimpiä tavoitteita 1980-luvun lopulta saakka. Tämä vapauttaminen alkoi vuonna 1988, kun telepäätelaitteiden markkinat vapautettiin kilpailulle, ja vuonna 1990 vapautettiin televiestintäpalvelut puhelinliikennettä lukuun ottamatta.

Vuonna 1993 ministerineuvosto päätti vapauttaa puhelintoiminnan markkinat kokonaan kilpailulle vuoden 1998 alusta.

Markkinoiden vapauttaminen eteni vuonna 1994 koskemaan myös satelliittiviestintää ja -palveluita sekä vuonna 1996 kaapelitelevisioverkkoja ja matkaviestintää. Televerkkojen ja palvelujen avoimesta tarjoamisesta (ONP) säädettiin vuonna 1990. Yhteisillä säännöillä on voitu yhdenmukaistaa uusien operaattoreiden markkinoille pääsyn ehdot.

Tietoyhteiskunnan kehittymisen myötä vuodesta 1994 lähtien on katsottu, että telealan rakenteiden yleinen vapauttaminen mahdollistaa multimedian kehittymisen. Erilaisia aloitteita on toteutettu matkaviestinnän standardien (yksi eurooppalainen GSM-standardi), satelliittiviestinnän standardien sekä digitaalista monipalveluverkkoa (ISDN) koskevien standardien yhdenmukaistamiseksi.

Euroopan televiestintämarkkinoiden vapautuminen oli toteutunut 1. tammikuuta 1998.

Tukeakseen televiestinnän avautumista kilpailulle Euroopan komissio käynnisti vuonna 1999 laajamittaisen työn eurooppalaisen telealan sääntelyjärjestelmän uudistamiseksi. Tavoitteena oli parantaa kansalaisten pääsyä tietoyhteiskuntaan luomalla tasapaino telealan sääntelyn ja eurooppalaisten kilpailusääntöjen välille. Tämä sääntelyjärjestelmä koostuu viidestä yhdenmukaistamisdirektiivistä, jotka koskevat puitedirektiivejä sekä käyttöoikeus-, valtuutus-, yleispalvelu- ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivejä. Lisäksi vuonna 2002 tehtiin päätös radiotaajuuspolitiikasta ja annettiin asetus tilaajayhteyksien eriytetystä tarjoamisesta.
Euroopan komissio tarkastelee parhaillaan uudelleen tätä sääntelyjärjestelmää, jotta voitaisiin ottaa huomioon markkinoiden tekninen kehitys ja vastata alan tarpeisiin seuraavan 10 vuoden aikana.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun