RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Skattefrågor

Trots att en inre marknad och en ekonomisk och monetär union har upprättats har Unionen ännu inte någon egentlig skattepolitik. Artiklarna 110-113 i fördraget om EU:s funktionssätt innehåller särskilda bestämmelser om skatter och avgifter, men för beslut i skattefrågor krävs enhällighet i rådet, vilket hittills i betydande omfattning bromsat beslut om gemensamma regler i fråga om direkta och indirekta skatter och avgifter. För att kringgå dessa hinder uppmuntrar kommissionen användning av det förfarande för "närmare samarbete" som infördes genom Amsterdamfördraget och vidareutvecklades genom Nicefördraget.

När den inre marknaden upprättades 1993 avskaffades gränskontrollerna beträffande mervärdesskatt. I dag beskattas varor i bestämmelseland. Vidare har en tillnärmning av mervärdes- och punktskattesatserna i de olika medlemsländerna genomförts.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början