RSS
Alfabetische index

Glossarium

Belasting

Ondanks de instelling van een interne markt en een Economische en Monetaire Unie bestaat er nog geen echt communautair belastingbeleid. In de artikelen 110 tot 113 van het Verdrag betreffende de werking van de EU zijn weliswaar specifieke bepalingen opgenomen, maar de besluitvormingsprocedure op fiscaal terrein vereist dat de Raad met eenparigheid van stemmen besluit, wat de vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen met betrekking tot de directe en de indirecte belastingen tot dusver sterk heeft bemoeilijkt. Om dit obstakel te omzeilen, zet de Commissie zich in voor de toepassing van de procedure van de "nauwere samenwerking", die werd ingevoerd bij het verdrag van Amsterdam en nader uitgewerkt in het verdrag van Nice.

De grenscontroles met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) zijn bij de instelling van de interne markt in 1993 afgeschaft. De producten worden in het land van bestemming belast. Bovendien zijn zowel de BTW tarieven als de accijnsrechten in de verschillende lid-Staten dichter bij elkaar gekomen�.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven