RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Skatteharmonisering

Skatteharmonisering innebär att EU-ländernas skattesystem görs enhetliga för att undvika icke samordnade ändringar och skattekonkurrens, som skulle kunna vara skadlig för den inre marknaden.

Det är mycket svårt att genomföra en skatteharmonisering i 27 länder eftersom det främst är medlemsstaterna själva som bestämmer på detta område. Man har dock uppnått en miniminivå av harmonisering, t.ex. med de gemensamma momssatserna på minst 15 % på alla produkter (bortsett från undantag och särskilda tillstånd).

I och med den senaste utvidgningen blev skillnaderna mellan EU-ländernas skattesystem betydligt större. Det faktum att 17 medlemsländer antog den gemensamma valutan gjorde det samtidigt nödvändigt att införa gemensamma momssatser och gemensamma regler för företagsbeskattning i EU. Sedan 1997 har medlemsländerna fört en omfattande debatt om att ta ett gemensamt initiativ för att komma tillrätta med de negativa effekterna av skattekonkurrensen. Tre områden har fått särskild uppmärksamhet: bolagsskatt, beskattning av ränteinkomster och beskattning av royaltyer mellan bolag.

Inom ramen för skattepaketet, som syftar till att motverka skadlig skattekonkurrens, har rådet antagit

  • en uppförandekod för företagsbeskattning (december 1997),
  • ett direktiv för att kompensera för de snedvridningar som finns i den effektiva beskattningen av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (direktivet om beskattningar av gränsöverskridande sparande, juni 2003),
  • ett direktiv för att avskaffa källskatt på gränsöverskridande ränte- och royaltybetalningar mellan närstående bolag i skilda medlemsstater (direktivet om räntor och royaltyer, juni 2003).

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början