RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Skatte- og afgiftsharmonisering

Skatte- og afgiftsharmonisering består i at koordinere EU-landenes skatte- og afgiftssystemer for at undgå ikke-samordnede, konkurrenceprægede ændringer af de nationale skatte- og afgiftspolitikker, som kunne være skadelige for det indre marked.

Gennemførelse af en egentlig skatte- og afgiftsharmonisering for 20-syv lande er en vanskelig proces, da dette område i høj grad henhører under medlemsstaternes kompetenceområde. Man har imidlertid opnået en mindstegrad af harmonisering, f.eks. med de fælles momssatser på mindst 15 % på alle produkter (bortset fra momsfritagelser og særlige tilladelser).

Med den sidste udvidelse blev forskellen mellem skatte- og afgiftssatserne i EU betydeligt forøget. Samtidig gjorde indførelsen af den fælles mønt i 17 EU-lande det nødvendigt at fastsætte fælles momssatser og fælles regler for virksomhedsbeskatning i EU.

Siden 1997 har der været ført en bred debat i medlemsstaterne om mulighederne for en fælles indsats for at forsøge at komme de negative virkninger af konkurrence på det skatte- og afgiftsmæssige område til livs. Debatten har især drejet sig om tre områder: selskabsskat, beskatning af renteindtægter og beskatning af royalties, der betales mellem selskaber.

Som led i "skattepakken", der har til formål at bekæmpe skadelig skattekonkurrence, har Rådet vedtaget:

  • en adfærdskodeks for erhvervsbeskatning (december 1997)
  • et regelsæt, der skal rette op på de nuværende skævheder i beskatningen af renteindtægter (direktivet om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger - juni 2003)
  • en retsakt med det formål at afskaffe kildeskat på grænseoverskridende renteindtægter og royalties (direktivet om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties der betales mellem selskaber - juni 2003).

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top