RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Byrån för tekniskt bistånd och informationsutbyte (Taiex)

Genom programmet för tekniskt bistånd och informationsutbyte (Taiex) ges stöd till institutioner för kortsiktiga insatser i samband med införandet och tillämpningen av gemenskapens regelverk. Byrån har varit verksam sedan 1996 men dess behörighet och verksamhet har under åren breddats i mycket stor utsträckning.

Stödet från Taiex går till kandidatländerna, de anslutande länderna (som ett led i stödet inför anslutningen och genomgången av gemenskapens regelverk), de tio nya medlemsländerna och till länderna på västra Balkan.

Taiex riktar sig också till de länder som deltar i den europeiska grannskapspolitiken och till Ryssland. Dessa länder får stöd till utarbetandet och genomförandet av sin lagstiftning i enlighet med nationella handlingsplaner.

Taiex centraliserar stödansökningarna från både myndigheter och den privata sektorn och underlättar på så sätt kontakterna mellan biståndsansökarna och medlemsstaterna. Taiex förmedlar också utstationerade experter och organiserar s.k. peer review, studie- och utvärderingsbesök, seminarier, workshopar och utbildning. Taiex ger även stöd till översättning av lagstiftningen och till databaser för experter samt bistår med uppgifter om tillnärmning av lagstiftningen.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början