RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en process som syftar till att förena ekonomisk utveckling och skyddet av den sociala och miljömässiga balansen.

Integrering av miljöfrågor i utformningen och genomförandet av andra europeiska politikområden (energi, forskning, industri, jordbruk etc.) är av största vikt för att vi ska kunna uppnå målet om en hållbar utveckling. Denna princip infördes genom Maastrichtfördraget, och vid EU-toppmötet i Cardiff 1998 lades grunden för en samordnad insats på europeisk nivå.

Därefter, i maj 2001, antog EU en strategi för hållbar utveckling. Den omarbetades 2006 för att åtgärda konstaterade brister och för att ge den ny kraft. Det globala partnerskapet för hållbar utveckling som antogs av kommissionen 2002, har även tillfört en extern dimension.

I Lissabonfördraget ingår hållbar utveckling som ett av målen som EU strävar mot (artikel 3.3 i EU-fördraget).

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början