RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Upphävandeklausul

Genom Amsterdamfördraget infördes en upphävandeklausul i Fördraget om Europeiska unionen (artikel 7).

I klausulen föreskrivs att ett medlemsland som allvarligt och upprepade gånger bryter mot de principer unionen grundas på (frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen) kan få vissa av sina rättigheter upphävda, till exempel rätten att rösta i rådet. Däremot ska det berörda medlemslandets skyldigheter fortsätta att vara bindande för landet.

Genom Nicefördraget kompletteras detta förfarande med en förebyggande bestämmelse. Rådet får på förslag från en tredjedel av medlemsländerna, från kommissionen eller från parlamentet, med en majoritet på fyra femtedelar av sina medlemmar och efter parlamentets samtycke, slå fast att det finns en klar risk att ett medlemsland allvarligt åsidosätter de grundläggande rättigheterna och får då lämna lämpliga rekommendationer till landet ifråga. Artikel 354 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställer röstningsförfarandet för de viktigaste europeiska institutionerna, när en medlemsstat ska tillämpa artikel 7 i EU-fördraget.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början