RSS
Alfabetische index

Glossarium

Schorsingsclausule

De schorsingsclausule is bij het Verdrag van Amsterdam opgenomen in het Verdrag betreffende de Europese Unie (artikel 7).

Hierin is bepaald dat bepaalde rechten van een lidstaat die de beginselen waarop de Unie is gegrondvest (vrijheid, democratie, eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, rechtsstaat) ernstig en voortdurend schendt, kunnen worden geschorst (bijvoorbeeld zijn stemrecht in de Raad). De verplichtingen van deze staat behouden echter in dit geval hun bindend karakter.

Bij het Verdrag van Nice is deze procedure aangevuld met een preventiemechanisme. Op voorstel van een derde van de lidstaten, de Commissie of het Parlement kan de Raad met een meerderheid van de stemmen van vier vijfde van zijn leden en na instemming van het Parlement constateren dat er een duidelijk risico van ernstige schending van de grondrechten door een lidstaat bestaat en deze passende aanbevelingen zenden. Artikel 354 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bevat bepalingen over de wijze van stemming in de grote Europese instellingen wanneer artikel 7 van het VEU op een lidstaat wordt toegepast.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven