RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Suspensionsklausul

Suspensionsklausulen er med Amsterdam-traktaten blevet indsat i traktaten om Den Europæiske Union (artikel 7).

Bestemmelsen åbner mulighed for at suspendere visse af en medlemsstats rettigheder (f.eks. stemmeretten i Rådet), hvis denne groft og vedvarende overtræder de principper, Unionen bygger på (frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet). Den pågældende medlemsstat er dog fortsat bundet af sine forpligtelser i henhold til traktaten.

Med Nice-traktaten har man kompletteret denne procedure med en forebyggende bestemmelse. På forslag fra en tredjedel af medlemsstaterne, Kommissionen eller Parlamentet kan Rådet, med et flertal på fire femtedele af medlemmerne og efter samstemmende udtalelse fra Parlamentet, konstatere, at der er en klar risiko for, at en medlemsstat begår en alvorlig overtrædelse af de grundlæggende rettigheder, og fremsende passende henstillinger til denne medlemsstat. Artikel 354 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastlægger afstemningsreglerne i de europæiske hovedinstitutioner, når artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union anvendes på en medlemsstat.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top