RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Kompletterande befogenheter

Enligt artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) råder flexibilitet i fråga om Europeiska gemenskapens befogenheter. Med stöd av denna klausul kan gemenskapens befogenheter justeras för att överensstämma med EG-fördragets mål, om dessa inte ger unionen de befogenheter som krävs för att förverkliga dessa mål.

Artikel 352 i FEUF kan bara användas som rättslig grund om följande villkor är uppfyllda:

  • Den planerade åtgärden är «nödvändig för att inom ramen för den gemensamma marknaden förverkliga något av gemenskapens mål (med undantag av utrikespolitiken och den gemensamma säkerheten)»;
  • Ingen annan bestämmelse i fördraget föreskriver åtgärder för att förverkliga denna «målsättning»;
  • Den planerade åtgärden bör inte leda till en utvidgning av unionens befogenheter utöver de som fördragen förskriver.

Beslutet om huruvida artikeln ska tillämpas eller ej fattas av Europeiska unionens råd genom enhälligt beslut, på förslag av Europeiska kommissionen och efter Europaparlamentets godkännande.

I överensstämmelse med förfarandet kring subsidiaritetsreglering, som fastställs i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen, måste Europeiska kommissionen informera de nationella parlamenten om alla initiativ baserade på artikel 352 i FEUF.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början