RSS
Alfabetische index

Glossarium

Subsidiaire bevoegdheden

Artikel 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bevat een flexibiliteitsclausule met betrekking tot de bevoegdheden van de Europese Unie. Op basis daarvan kunnen de bevoegdheden van de Unie worden afgestemd op de in de Verdragen genoemde doelstellingen, wanneer deze niet in de vereiste bevoegdheden voor het bereiken van die doelstellingen voorzien.

Artikel 352 van het VWEU kan bijgevolg alleen als rechtsgrondslag worden gehanteerd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • het overwogen optreden blijkt in het kader van de beleidsgebieden van de Verdragen (met uitzondering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) nodig om een van de doelstellingen van de Unie te verwezenlijken;
  • geen enkele andere Verdragsbepaling voorziet in maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken;
  • het voorgenomen optreden leidt er niet toe dat de Unie meer bevoegdheden krijgt dan in de Verdragen is voorzien.

De beslissing om van dit artikel gebruik te maken, komt toe aan de Raad van de Europese Unie, die met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na goedkeuring door het Europees Parlement, passende maatregelen neemt.

De Europese Commissie dient de nationale parlementen, overeenkomstig de in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (EU) voorziene controleprocedure inzake subsidiariteit, in kennis te stellen van de maatregelen die op basis van artikel 352 van het VWEU worden genomen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven