RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Subsidiær kompetence

Artikel 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indfører en fleksibilitetsbestemmelse for så vidt angår Den Europæiske Unions kompetenceområder. Bestemmelsen gør det muligt at tilpasse Unionens kompetence til målene beskrevet i traktaterne, når traktaterne ikke indeholder fornøden hjemmel til at iværksætte de nødvendige handlinger for at indfri målene.

Artikel 352 i TEUF kan kun fungere som retsgrundlag, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • den påtænkte handling er "påkrævet for at virkeliggøre et af Unionens mål inden for rammerne af de politikker, der er fastlagt i traktaterne (med undtagelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik)"
  • traktaten ikke indeholder fornøden hjemmel til at virkeliggøre "målet"
  • den påtænkte handling ikke fører til en udvidelse af Unionens kompetencer ud over det, der er fastlagt i traktaterne.

Det er op til Rådet for den Europæiske Union på forslag af Kommissionen og efter at have indhentet udtalelse fra Europa-Parlamentet med enstemmighed at tage stilling til, hvorvidt det er formålstjenligt at benytte denne artikel.

Europa-Kommissionen skal i overensstemmelse med nærhedsprincippet beskrevet i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten) informere de nationale parlamenter om initiativer iværksat på grundlag af artikel 352 i TEUF. 

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top