RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Strukturfonderna och sammanhållningsfonden

Strukturfonderna och sammanhållningsfonden är de instrument som finansierar EU:s regionalpolitik med sikte på att minska skillnader i utvecklingsnivån mellan olika regioner och medlemsstater. De bidrar därmed fullt ut till att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

Under perioden 2007–2013 uppgår budgeten för regionalpolitiken till närmare 348 miljarder euro, varav 278 miljarder euro för strukturfonderna och 70 miljarder euro för sammanhållningsfonden. Den utgör 35 % av EU-budgeten och är därmed den näst största budgetposten.

Det finns två strukturfonder:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), som för närvarande är den största strukturfonden. Sedan 1975 har den gett stöd till uppbyggnad av infrastruktur och till produktiva sysselsättningsskapande investeringar, framförallt till företag.
  • Europeiska socialfonden (ESF), som upprättades 1958 och som ska främja integrering på arbetsmarknaden av arbetslösa och mindre gynnade befolkningsgrupper, främst genom stöd till utbildningsåtgärder.

För att påskynda den ekonomiska, sociala och territoriella konvergensen upprättade EU 1994 en sammanhållningsfond. Fonden riktar sig till de medlemsstater vars genomsnittliga BNP per capita är lägre än 90 % av EU-genomsnittet. Sammanhållningsfonden har till uppgift att bevilja finansiering till infrastrukturprojekt på miljö- och transportområdet. Stödet beviljas på vissa villkor. Om det offentliga underskottet i en medlemsstat överstiger 3 % av statens BNP (konvergensreglerna för EMU) kommer inget nytt projekt att godkännas förrän underskottet åter är under kontroll.

Fonderna ska finansiera regionalpolitiken under perioden 2007–2013 i enlighet med följande tre nya mål:

  • ”Konvergens”, som ska påskynda konvergensen i EU:s minst utvecklade medlemsstater och regioner genom att förbättra förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning. Åtgärder inom detta mål finansieras via ERUF, ESF och sammanhållningsfonden. Det motsvarar 81,5 % av de totala anslagna medlen. Offentliga utgifter kan samfinansieras med upp till 75 % via ERUF och ESF och upp till 85 % via sammanhållningsfonden.
  • ”Regional konkurrenskraft och sysselsättning”, som syftar till att föregripa ekonomiska och sociala förändringar och till att främja innovation, företagaranda, miljöskydd och utveckling av arbetsmarknader för alla i regioner som inte omfattas av konvergensmålet. Åtgärderna finansieras via ERUF och ESF och medlen för detta motsvarar 16 % av de totala anslagna medlen. Offentliga utgifter för åtgärder som omfattas av detta mål kan samfinansieras med upp till 50 %.
  • ”Europeiskt territoriellt samarbete”, som syftar till att förstärka samarbetet över nationsgränserna och mellan olika länder och regioner för utvecklingsåtgärder i städer, på landsbygden och i kustområden, utveckling av ekonomiska förbindelser och sammanförande av små och medelstora företag i nätverk. Åtgärderna finansieras via ERUF och motsvarar 2,5 % av de totalt anslagna medlen. Offentliga utgifter för åtgärder som omfattas av detta mål kan samfinansieras med upp till 75 %.

Stödet från strukturfonderna och sammanhållningsfonden inom de tre målen ges alltid i form av samfinansiering. Samfinansieringen kan minskas enligt principen om att förorenaren ska betala eller när ett projekt genererar intäkter. Alla projekt måste uppfylla villkoren i EU-lagstiftningen, särskilt de bestämmelser som gäller konkurrens, miljö och offentlig upphandling.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början