RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Strukturfondene og Samhørighedsfonden

Strukturfondene og Samhørighedsfonden er finansielle instrumenter for EU's regionalpolitik, der har til formål at mindske udviklingsforskellene mellem regionerne og medlemsstaterne. De bidrager således i høj grad til at fremme den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed.

For perioden 2007-2013 er der afsat omkring 348 mia. EUR til regionalpolitikken: 278 mia. EUR til strukturfondene og 70 mia. EUR til Samhørighedsfonden. Det svarer til 35 % af EU-budgettet og er dermed den næststørste budgetpost.

Der er to strukturfonde:

  • Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) er i øjeblikket den største. Den har siden 1975 støttet infrastrukturinvesteringer og beskæftigelsesskabende erhvervsinvesteringer, herunder investeringer i virksomheder.
  • Den Europæiske Socialfond (ESF), som blev oprettet i 1958, har til formål at fremme arbejdsløses og ugunstigt stillede befolkningsgruppers integrering på arbejdsmarkedet ved finansiering af bl.a. uddannelse.

For at sætte skub i den økonomiske, sociale og territoriale konvergens oprettede EU i 1994 en samhørighedsfond. Den tager sigte på de lande, hvis gennemsnitlige BNP pr. indbygger er på under 90 % af EU-gennemsnittet. Samhørighedsfonden har til opgave at yde støtte til finansiering af infrastrukturprojekter på miljø- og transportområdet. Dog knytter der sig visse betingelser til Samhørighedsfondens støtte. Hvis underskuddet på en modtagende medlemsstats offentlige finanser overstiger 3 % af det nationale BNP (ØMU’ens konvergensregler), vil der ikke blive godkendt noget nyt projekt, så længe underskuddet ikke er bragt under kontrol.

Fondene har til formål at finansiere regionalpolitikken mellem 2007-2013 inden for rammerne af tre nye målsætninger, nemlig:

  • Målet om "konvergens" skal fremme konvergensen i de mindst udviklede medlemsstater og regioner gennem en forbedring af betingelserne for vækst og beskæftigelse. Finansieringen sker gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfondene. Målet repræsenterer 81,5 % af de samlede bevillinger. Loftet for medfinansiering af de offentlige udgifter er på 75 % hvad angår EFR og ESF og på 85 % hvad angår Samhørighedsfonden
  • Målet om "regional konkurrenceevne og beskæftigelse" skal give mulighed for at foregribe økonomiske og sociale forandringer, fremme innovation, iværksætterånd, miljøbeskyttelse og udvikling af integrerende arbejdsmarkeder i de regioner, der ikke er dækket af konvergensmålet. Dette finansieres af EFRU og ESF og udgør 16 % af de samlede bevillinger. De foranstaltninger, som hører under denne målsætning, kan blive medfinansieret med op til 50 % af de offentlige udgifter.
  • Målet om "europæisk territorialt samarbejde" skal styrke det grænseoverskridende, tværnationale og tværregionale samarbejde inden for byudvikling og udvikling af landdistrikter og kystområder, udbygning af økonomiske forbindelser og netværkssamarbejde mellem små og mellemstore virksomheder. Finansieringen sker gennem EFRU og udgør 2,5 % af de samlede bevillinger. De foranstaltninger, der hører under denne målsætning om territorialt samarbejde, kan finansieres med op til 75 % af de offentlige udgifter.

Strukturfondenes og Samhørighedsfondens støtte til de tre mål er altid nøje forbundet med en samfinansiering. Procentsatserne kan nedsættes efter princippet “forureneren betaler”, eller når et projekt giver indtægter. EU-lovgivningen skal naturligvis overholdes i forbindelse med samtlige projekter, bl.a. hvad angår konkurrence, miljø og indgåelse af offentlige indkøbsaftaler.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top