RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Statligt stöd

Statligt stöd innebär att nationella, regionala eller lokala myndigheter använder allmänna medel för att hjälpa vissa företag eller näringsgrenar. Ett företag som får statligt stöd får alltså konkurrensfördelar i jämförelse med sina konkurrenter. För att bevara ett fritt och rättvist konkurrensklimat i EU måste därför det statliga stödet kontrolleras.

Enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det förbjudet för medlemsländerna att ge selektivt stöd eller stöd som tas från statliga medel som kan påverka handelsutbytena mellan medlemsländerna och snedvrida konkurrensen. Statligt stöd kan emellertid tillåtas om det ges till projekt av allmänt intresse, t.ex. stöd till mindre gynnade regioner, tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, främjande av små och medelstora företag, forskning och utveckling, miljöskydd, utbildning, sysselsättning eller kultur.

Europeiska kommissionen ska kontrollera det statliga stöd som medlemsländerna beviljar, oavsett om är det planeras eller om det redan utbetalats, för att se till att det inte snedvrider konkurrensen.

Kommissionen och EG-domstolen har tolkat begreppet "stöd" på ett mycket vidsträckt sätt när det gäller varifrån stödet kommer (staten, en regional eller lokal myndighet, ett organ där staten direkt eller indirekt utövar ett dominerade inflytande, privat eller offentligt företag med privaträttslig ställning osv.), stödets form (direkt eller indirekt stöd, t.ex. åtgärder för att minska företagens ekonomiska bördor) och dess syfte.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början