RSS
Alfabetische index

Glossarium

Overheidssteun

Overheidssteun wil zeggen dat een overheidsinstantie (op nationaal, regionaal of lokaal niveau) met overheidsmiddelen steun verleent aan bepaalde ondernemingen of de productie van bepaalde goederen of diensten. Een onderneming die zo wordt gesteund, wordt bevoordeeld ten opzichte van haar concurrenten. Er is dus toezicht op de overheidssteun nodig om een vrije en eerlijke concurrentie binnen de Europese Unie in stand te houden.

Door de lidstaten of met overheidsmiddelen selectief toegekende steunmaatregelen die de handel tussen lidstaten kunnen beïnvloeden of de mededinging kunnen vervalsen, zijn verboden (artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)). Overheidssteun is wel toegestaan wanneer deze door doelstellingen van algemeen belang wordt gerechtvaardigd: steun voor de ontwikkeling van probleemgebieden, diensten van algemeen economisch belang, bevordering van het midden- en kleinbedrijf, onderzoek en ontwikkeling, milieubescherming, opleiding, werkgelegenheid en cultuur.

De Europese Commissie is belast met het toezicht op de steunmaatregelen van de lidstaten, zowel in het ontwerpstadium als wanneer de maatregelen al van kracht zijn, om ervoor te zorgen dat ze de mededinging niet vervalsen.

De Commissie en het Hof van Justitie hebben het begrip "steun" zeer ruim geïnterpreteerd, zowel wat het steunverlenend orgaan betreft (de staat, regionale of lagere overheden, organisaties waarin de staat direct of indirect een doorslaggevende invloed heeft, een privaat- of publiekrechtelijke onderneming enz.), als wat de vorm (directe of indirecte steun, bv. maatregelen ter vermindering van de financiële lasten van een onderneming) of het doel betreft.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven