RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Valtiontuki

Valtiontuella tarkoitetaan sitä, että viranomainen (valtio tai alue- tai paikallisviranomainen) tukee tiettyä yritystä tai tuotetta myöntämällä sille julkista rahoitusta. Tällaista tukea saava yritys saa etulyöntiaseman kilpailijoihinsa nähden. Valtiontukien valvonnalla pyritään näin ollen turvaamaan vapaa ja rehti kilpailu Euroopan unionissa.

Jäsenvaltioiden valikoivasti myöntämät tai valtion varoista maksettavat tuet, jotka voivat vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja vääristää kilpailua, on kielletty (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artikla). Valtiontuki voidaan kuitenkin sallia, jos se on perusteltu yleisen edun vuoksi. Tällaisia ovat muita heikommassa asemassa olevien alueiden kehittämiseen tarkoitettu tuki, yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyville palveluille myönnettävä tuki, tuki pienille ja keskisuurille yrityksille sekä tutkimus- ja kehitystyöhön, ympäristönsuojeluun, koulutukseen, työllisyyteen tai kulttuuriin kohdistettu tuki.

Euroopan komission tehtävänä on valvoa jäsenvaltioiden hyväksymiä valtiontukitoimenpiteitä, jotka ovat vielä suunnitteilla tai jo voimassa. Näin varmistetaan, että ne eivät vääristä kilpailua.

Euroopan komissio ja yhteisöjen tuomioistuin ovat tulkinneet 'tuen' käsitettä hyvin väljästi siltä osin, minkälainen organisaatio voidaan katsoa tuen myöntäjäksi (valtio, alueellinen yhteisö, organisaatio, joka on valtion suorassa tai epäsuorassa määräysvallassa, yksityinen yritys tai julkiyhteisön omistama yksityisoikeudellinen oikeushenkilö), minkälainen tuki on muodoltaan (suora tai epäsuora tuki, esimerkiksi yrityksen taloudellisia rasitteita keventävät toimenpiteet) ja mikä on tuen tarkoitus.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun