RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Statsstøtte

Ved statsstøtte forstås, at en offentlig myndighed (på nationalt, regionalt eller lokalt plan) bruger offentlige midler til at støtte bestemte virksomheder eller produktioner. En virksomhed, der får statsstøtte, har en fordel i forhold til sine konkurrenter. Det er derfor nødvendigt at kontrollere alle former for statsstøtte for at bevare en fri og loyal konkurrence i EU.

Støtte, som medlemsstaterne giver selektivt eller ved hjælp af statsmidler, og som kan påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne og fordreje konkurrencen, er forbudt (artikel 107 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)). Der kan dog gives tilladelse til statsstøtte, hvis den er begrundet i almene hensyn (f.eks. støtte til udvikling i mindre gunstigt stillede regioner, tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, fremme af små og mellemstore virksomheder, forskning og udvikling, miljøbeskyttelse, uddannelse, beskæftigelse og kultur).

Europa-Kommissionen skal kontrollere den statsstøtte, som medlemsstaterne yder - både planlagt statsstøtte og statsstøtte, der allerede ydes - for at sikre, at den ikke er konkurrenceforvridende.

Kommissionen og EF-Domstolen fortolker udtrykket "støtte" bredt både hvad angår yderen (staten, regional myndighed, organ, hvor staten direkte eller indirekte har en væsentlig indflydelse, privat virksomhed eller offentlig virksomhed i privatretlig form osv.), hvad angår formen (direkte støtte eller indirekte støtte, f.eks. foranstaltninger, der letter en virksomheds finansielle omkostninger) og hvad angår formålet med støtten.

Bestemmelserne og procedurerne vedrørende statsstøtte er ved at blive ændret. Formålet med ændringerne er, at der skal være mindre statsstøtte, og at den skal være mere målrettet, så den i højere grad bidrager til at forbedre den europæiske industris konkurrenceevne og til at skabe varig beskæftigelse.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top