RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Stabilitets- och tillväxtpakten

Med anledning av undertecknandet av Lissabonfördraget håller vi på att uppdatera ordlistan.

Stabilitets- och tillväxtpakten hör ihop med den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen (EMU) som inleddes den 1 januari 1999. Pakten ska garantera att medlemsländernas kommer att fortsätta att hålla budgetdisciplinen sedan den gemensamma valutan, euron, har införts.

Konkret består stabilitets- och tillväxtpakten av en resolution från Europeiska rådet (antagen i Amsterdam den 17 juni 1997) och av två rådsförordningar av den 7 juli 1997 som anger detaljerna för pakten (övervakning av de offentliga finanserna och samordning av den ekonomiska politiken; genomförandet av förfarandet vid alltför stora underskott). Efter diskussioner om hur stabilitets- och tillväxtpakten ska fungera ändrades de två förordningarna i juni 2005.

Medlemsländerna förbinder sig att respektera det medelfristiga budgetmålet att som är en balanserad budget. De ska också för rådet och kommissionen lägga fram ett stabilitetsprogram före den 1 mars 1999 (detta program ska sedan uppdateras varje år). Enligt samma modell ska de länder som inte deltar i den tredje etappen av EMU, dvs. de länder som (ännu) inte infört euron, lägga fram ett konvergensprogram.

Stabilitets- och tillväxtpakten ger rådet möjlighet att ålägga ett deltagande land sanktioner om det inte vidtar åtgärder för att komma tillrätta med ett alltför stort underskott (förfarandet vid alltför stora underskott). Under den första tiden kommer sanktionen att vara en räntelös deposition hos gemenskapen, men den kan förvandlas till böter om det alltför stora underskottet inte korrigeras under de följande två åren. Sanktionerna är dock inte automatiska utan genomförs först sedan rådet utvärderat situationen.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början