RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Stabilitets- og vækstpagten

Som følge af underskrivelsen af Lissabontraktaten er glossaret ved at blive opdateret.

Stabilitets- og vækstpagten indgår i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), der startede den 1. januar 1999. Pagten skal sikre, at medlemsstaternes indsats for at fastholde budgetdisciplinen videreføres også efter indførelsen af den fælles valuta, euroen.

Formelt består stabilitets- og vækstpagten af en resolution fra Det Europæiske Råd (vedtaget i Amsterdam den 17. juni 1997) og af to rådsforordninger af 7. juli 1997, hvor de praktiske gennemførelsesbestemmelser er fastlagt (overvågning af budgetstillinger og samordning af økonomiske politikker samt gennemførelse af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud). Som følge af diskussioner om, hvordan stabilitets- og vækstpagten skal anvendes, blev de to forordninger ændret i juni 2005.

På mellemlang sigt har medlemsstaterne forpligtet sig til at efterleve målsætningen om balance på budgettet og at forelægge et stabilitetsprogram for Rådet og Kommissionen inden 1. marts 1999 (som efterfølgende ajourføres én gang om året). Tilsvarende skal medlemsstater, der ikke deltager i tredje fase af ØMU'en, dvs. de lande, som (endnu) ikke har indført euroen, fremlægge et konvergensprogram.

Stabilitets- og vækstpagten giver Rådet mulighed for at bruge sanktioner over for en medlemsstat, der ikke træffer de nødvendige foranstaltninger for at bringe et uforholdsmæssigt stort underskud ud af verden ("proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud). I første omgang får sanktionen form af en deponering af et ikke-rentebærende beløb hos Fællesskabet, men den kan konverteres til en bod, hvis det uforholdsmæssigt store underskud ikke nedbringes inden for en frist på to år. Disse sanktioner gennemføres dog ikke pr. automatik, og de gennemføres først efter at Rådet har foretaget en evaluering af omstændighederne.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top