RSS
Alfabetische index

Glossarium

Gespecialiseerde rechtbanken

De gespecialiseerde rechtbanken zijn belast met het onderzoek in eerste aanleg van de in bepaalde specifieke aangelegenheden ingestelde beroepen. Ze vervangen de rechterlijke kamers die door het Verdrag van Nice waren ingevoerd. Momenteel is er een Gespecialiseerde rechtbank voor ambtenarenzaken van de Europese Unie maar een andere kan worden opgericht voor de merken.

De oprichting van de gespecialiseerde rechtbanken kan door de Raad met gekwalificeerde meerderheid worden besloten, in medebeslissing met het Parlement hetzij op verzoek van de Commissie hetzij van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het reglement van oprichting van een gespecialiseerde rechtbank bepaalt de regels met betrekking tot de samenstelling van deze rechtbank en bepaalt ook de bevoegdheden die aan de rechtbank worden toegekend. De beslissingen van de gespecialiseerde rechtbanken kunnen in hoger beroep voor de rechtsvragen of in beroep voor de feiten voor de rechtbank worden behandeld.

De leden van de gespecialiseerde rechtbanken worden gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden en bekwaam zijn hoge rechterlijke ambten te bekleden. Ze worden met eenparigheid van stemmen door de Raad benoemd.

De gespecialiseerde rechtbanken stellen in overeenstemming met het Hof van Justitie hun reglement voor de procesvoering vast. Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven