RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Specialretter

Specialretterne har til opgave som første instans at høre sager, som er anlagt inden for visse særlige områder. De erstatter retsinstanserne, som blev oprettet ved Nicetraktaten. Der finder for nærværende en specialret for EU-personalesager; men yderligere en skulle kunne oprettes for varemærker.

Oprettelsen af specialretter kan besluttes af Rådet ved kvalificeret flertal i fælles beslutningstagen med Parlamentet på anmodning af enten Kommissionen eller Den Europæiske Unions Domstol.

I forordningen om oprettelse af en specialret fastsættes bestemmelserne for sammensætningen af denne ret samt omfanget af dens beføjelser. Specialretternes afgørelser kan appelleres til Retten, dog kun for så vidt angår retsspørgsmål eller spørgsmål vedrørende sagens faktiske omstændigheder.

Til medlemmer af specialretterne vælges personer, hvis uafhængighed er uomtvistelig, og som har de nødvendige kvalifikationer til at varetage retslige funktioner. De udnævnes af Rådet med enstemmighed.

Specialretterne fastlægger deres procesreglement efter aftale med Domstolen. Reglementet skal godkendes af Rådet.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top