RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Socialpolitik

I Lissabonfördraget fastställs de socialpolitiska målen: att främja sysselsättningen, att förbättra levnads- och arbetsvillkoren, att få likabehandling av arbetstagare, att få ett fullgott socialt skydd, att hålla igång den sociala dialogen, att utveckla mänskliga resurser i syfte att uppnå en hög och hållbar sysselsättningsnivå, samt att bekämpa social utslagning. Dessa mål har inspirerats av den europeiska sociala stadgan och gemenskapsstadgan om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter.

Dessutom ger Lissabonfördraget de sociala rättigheter som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna en tvingande karaktär.

En övergripande social klausul har upprättats genom artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Utformningen och genomförandet av unionens politik och åtgärder bör alltså göras med hänsyn till följande sociala krav:

 • främjande av en hög sysselsättningsnivå,
 • garantier för ett fullgott socialt skydd,
 • kampen mot social utestängning, samt
 • en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor.

Socialpolitiken är en delad befogenhet för Europeiska unionen, och faller i första hand inom medlemsstaternas befogenheter.

Europaparlamentet och rådet kan besluta om stimulansåtgärder för att stödja och komplettera medlemsstaternas åtgärder på vissa områden, som kampen mot social utestängning. De kan även anta minimikrav genom direktiv. Sådana direktiv handlar endast om något av följande områden:

 • Arbetstagarnas hälsa och säkerhet.
 • Arbetsvillkor.
 • Social trygghet och socialt skydd för arbetstagarna (medlemsstaterna har själva befogenhet att fastställa de grundläggande principerna för sina system för social trygghet).
 • Skydd för arbetstagarna då deras anställningsavtal slutar gälla.
 • Information till och skydd för arbetstagarna.
 • Företrädande och kollektivt tillvaratagande av arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen.
 • Anställningsvillkor för medborgare i tredje land som lagligt vistas inom unionens territorium.
 • Integrering av personer som står utanför arbetsmarknaden.
 • Jämställdhet mellan och lika behandling av kvinnor och män på arbetsmarknaden och arbetsplatsen.

Genomförandet av dessa bestämmelser kan överlåtas på arbetsmarknadens parter.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början