RSS
Alfabetische index

Glossarium

Sociale politiek

In het Verdrag van Lissabon worden de doelstellingen van de sociale politiek omschreven: bevordering van de werkgelegenheid, verbetering van arbeidsvoorwaarden en levensomstandigheden, gelijke behandeling van werknemers, afstemming van de sociale bescherming op de behoeften, sociale dialoog, ontwikkeling van menselijke hulpbronnen om een duurzaam hoog werkgelegenheidsniveau mogelijk te maken en bestrijding van uitsluiting. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op het Europees sociaal handvest en het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden.

Bovendien wordt aan de sociale rechten die in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn opgesteld in het Verdrag van Lissabon een bindend karakter toegekend.

Met artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is er een multidisciplinaire sociale clausule van kracht geworden. Bij de bepaling en uitvoering van haar beleid en optreden moet de Unie derhalve rekening houden met de volgende sociale eisen:

 • de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid;
 • de waarborging van een adequate sociale bescherming;
 • de bestrijding van sociale uitsluiting;
 • een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de volksgezondheid.

De sociale politiek is een gedeelde bevoegdheid van de Europese Unie die in eerste instantie onder de bevoegdheid van de lidstaten valt.

Het Europees Parlement en de Raad kunnen stimuleringsmaatregelen goedkeuren om het optreden van de lidstaten op bepaalde gebieden te ondersteunen en aan te vullen, bijvoorbeeld op het gebied van de bestrijding van sociale uitsluiting. Ze kunnen middels richtlijnen ook minimumvoorschriften vaststellen. Deze richtlijnen betreffen uitsluitend:

 • de gezondheid en veiligheid van werknemers;
 • de arbeidsomstandigheden;
 • de sociale zekerheid en de sociale bescherming van werknemers (de lidstaten blijven als enige bevoegd om de grondslagen van hun socialezekerheidsstelsel vast te stellen);
 • de bescherming van werknemers bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • de informatieverstrekking aan en de raadpleging van werknemers;
 • de vertegenwoordiging en collectieve verdediging van de belangen van werknemers en werkgevers;
 • de werkgelegenheidsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen die op wettige wijze op het grondgebied van de Unie verblijven;
 • de integratie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten;
 • de gelijkheid van mannen en vrouwen wat hun kansen op de arbeidsmarkt en de behandeling op het werk betreft.

Met de tenuitvoerlegging van deze bepalingen kunnen de sociale partners worden belast.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven