RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Sosiaalipolitiikka

Lissabonin sopimuksessa vahvistetaan sosiaalipolitiikan tavoitteet, joita ovat työllisyyden edistäminen, elin- ja työolojen parantaminen, työntekijöiden tasapuolinen kohtelu, sosiaalisen suojelun sovittaminen tarpeita vastaavaksi, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, henkilöresurssien kehittäminen korkean ja kestävän työllisyystason saavuttamiseksi sekä syrjäytymisen torjuminen. Näihin tavoitteisiin ovat vaikuttaneet sosiaalinen peruskirja ja työntekijöiden sosiaalisia oikeuksia koskeva yhteisön peruskirja.

Lissabonin sopimuksella annetaan lisäksi Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetuille oikeuksille sitova arvo.

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklassa vahvistetaan horisontaalinen sosiaalilauseke. Unionin politiikan ja toiminnan määrittelyssä ja toteuttamisessa on näin ollen otettava huomioon seuraavat sosiaaliset vaatimukset:

 • korkean työllisyysasteen edistäminen
 • riittävän sosiaalisen suojelun takaaminen
 • sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen
 • yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ja ihmisten terveyden suojelun korkea taso.

Sosiaalipolitiikan alalla toimivalta on jaettu Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden kesken ja se kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat toteuttaa edistämistoimenpiteitä tukeakseen ja täydentääkseen jäsenvaltioiden toimia tietyillä aloilla kuten sosiaalisen syrjäytymisen torjumisessa. Ne voivat myös säätää vähimmäisvaatimuksia direktiiveillä, jotka koskevat ainoastaan

 • työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua
 • työehtoja
 • työntekijöiden sosiaaliturvaa ja sosiaalista suojelemista (sosiaaliturvajärjestelmien perusperiaatteiden määrittely kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan)
 • työntekijöiden suojelu työsopimuksen päättyessä
 • työntekijöille tiedottaminen ja työntekijöiden suojelu
 • työntekijöiden ja työnantajien edustaminen ja heidän etujensa kollektiivinen turvaaminen
 • sellaisten kolmansien maiden kansalaisten palvelussuhteen ehdot, jotka oleskelevat laillisesti EU:n alueella
 • työmarkkinoilta syrjäytyneiden henkilöiden integroiminen
 • miesten ja naisten välinen tasa-arvo asioissa, jotka koskevat heidän kohteluaan työssä.

Työmarkkinaosapuolet voivat huolehtia näiden säännösten täytäntöönpanosta.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun