RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Social- og arbejdsmarkedspolitikken

Lissabon-traktaten beskriver målsætningerne for social- og arbejdsmarkedspolitikken, nemlig beskæftigelsesfremme, forbedring af leve- og arbejdsvilkår, ligebehandling af arbejdstagerne, tilpasning af social beskyttelse til behovene, social dialog, udvikling af menneskelige ressourcer for at sikre et varigt højt beskæftigelsesniveau og bekæmpelse af social udstødelse. Målsætningerne har hentet inspiration i den europæiske socialpagt og fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder.

Derudover får de sociale rettigheder, der er etableret ved Den Europæiske Unions (EU) charter om grundlæggende rettigheder, med Lissabon-traktaten bindende karakter.

En tværgående social klausul indføres ved artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Den foreskriver, at udarbejdelse og gennemførelse af EU’s politikker og aktiviteter skal tage hensyn til følgende krav på det sociale område:

 • fremme af et højt beskæftigelsesniveau;
 • sikring af passende social beskyttelse;
 • bekæmpelse af social udstødelse;
 • et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed.

På det socialpolitiske område har EU delt kompetence, idet medlemsstaterne har den primære kompetence.

Europa-Parlamentet og Rådet kan vedtage fremmende foranstaltninger med henblik på at støtte og supplere indsatsen i medlemsstaterne på udvalgte områder som f.eks. bekæmpelse af social udstødelse. De kan ligeledes vedtage minimumskrav fastlagt i direktiver. Direktiverne kan dække følgende områder:

 • arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;
 • arbejdsvilkårene;
 • arbejdstagernes sociale sikring og sociale beskyttelse (medlemsstaterne har enekompetence med hensyn til at fastlægge de generelle principper for deres sociale sikringssystemer);
 • beskyttelse af arbejdstagere ved ophævelse af en arbejdskontrakt;
 • information og høring af arbejdstagerne;
 • repræsentation af og kollektivt forsvar for arbejdstagernes og arbejdsgivernes interesser;
 • beskæftigelsesvilkår for tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt på Fællesskabets område;
 • integration af personer, der er udstødt fra arbejdsmarkedet;
 • lige muligheder for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og ligebehandling i arbejdet.

Gennemførelsen af disse bestemmelser kan ske gennem arbejdsmarkedets parter.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top