RSS
Alfabetische index

Glossarium

Overeenkomst betreffende de sociale politiek

De Overeenkomst betreffende de sociale politiek werd in december 1991 door veertien lidstaten ondertekend; het Verenigd Koninkrijk wilde er niet aan deelnemen. In de overeenkomst worden enerzijds de doelstellingen van de sociale politiek overeenkomstig de door het Sociaal Handvest van 1989 uitgestippelde koers vastgesteld: bevordering van de werkgelegenheid, verbetering van de levensomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden, bestrijding van de uitsluiting, ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen, enz. Anderzijds voorziet de overeenkomst in een procedure voor de vaststelling van maatregelen op sociaal gebied en bevestigt zij de fundamentele rol van de sociale partners op dit gebied.

Deze overeenkomst was ten tijde van de ondertekening gehecht aan het Protocol betreffende de sociale politiek, waarbij het Verenigd Koninkrijk de andere lidstaten machtigde om op sociaal gebied verder te gaan, terwijl het zelf niet deelnam.

Na het aantreden van een nieuwe regering in mei 1997 heeft het Verenigd Koninkrijk het voornemen te kennen gegeven niet langer gebruik te zullen maken van zijn opting-outclausule. De Overeenkomst betreffende de sociale politiek is toen bij het Verdrag van Amsterdam opgenomen in het sociale hoofdstuk van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Hiermee is het Protocol betreffende de sociale politiek formeel geschrapt.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven