RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Arbetsmarknadens parter

Organisationerna för arbetsmarknadens parter representerar de europeiska arbetarnas och arbetsgivarnas intressen. De främsta branschövergripande företrädarna för arbetsmarknadens parter på europeisk nivå är:

  • Europeiska fackliga samorganisationen (EFS);
  • Europeiska sammanslutningen av industri- och arbetsgivarorganisationer, (BUSINESSEUROPE);
  • Europeiska sammanslutningen för hantverksföretag och små och medelstora företag (UEAPME);
  • Europeiskt centrum för offentliga affärsverk och företag (CEEP).

Utöver dessa organisationer finns det många andra socioekonomiska grupperingar som representerar särskilda eller branschrelaterade intressen.

Lissabonfördraget (artikel 152 i fördraget om EU:s funktionssätt) erkänner den roll som arbetsmarknadens parter spelar för de europeiska arbetsmarknadsrelationerna och den sociala dialogen. De företräder sina medlemmar vid samråd med kommissionen och vid förhandlingar om kollektivavtal.

Arbetsmarknadens parter har också en plats i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, tillsammans med andra organisationer som företräder det civila samhället.

De har en nyckelroll i genomförandet av Lissabonstrategins mål för tillväxt och sysselsättning, genom introduktionen av projekt och initiativ på europeisk och nationell nivå.

Europeiska socialfonden bidrar till att ytterligare förstärka deras handlingsutrymme, särskilt i de regioner som omfattas av konvergensmålet.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början