RSS
Alfabetische index

Glossarium

Sociale dialoog

De sociale dialoog verwijst naar de onderhandelingen die de sociale partners voeren om de belangen van hun leden te verdedigen.

Hij draagt bij tot de totstandkoming van het Europees sociaal beleid. In aanvulling op de nationale initiatieven nemen de organisaties van de sociale partners namelijk ook deel aan overleg, raadplegingen, onderhandelingen en gemeenschappelijke initiatieven op Europees niveau.

De sociale dialoog werd door de Europese Commissie opgestart in 1985 en door de Europese Akte bekrachtigd. De werking ervan werd vastgesteld in het sociaal akkoord dat eerst aan het Verdrag van Maastricht werd gehecht en vervolgens in het Verdrag van Amsterdam werd opgenomen. Het Verdrag van Lissabon erkent het belang van de sociale partners op Europees niveau. De Europese Unie (EU) vergemakkelijkt de sociale dialoog, met respect voor de autonomie van de sociale partners.

De Europese sociale dialoog wordt gevoerd in verschillende samenstellingen:

  • tripartiet: door de sociale partners en de Europese instellingen. De betrokken partijen komen bijeen op de tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid;
  • bipartiet: door de werkgevers- en de vakorganisaties onderling.

De Europese sociale dialoog is:

  • interprofessioneel: de partners komen bijeen om algemene economische vraagstukken te bespreken, met name op de tripartiete sociale top en in het Comité voor de sociale dialoog;
  • sectoraal: de sociale partners komen per sector bijeen in de Comités voor de sectorale dialoog.

De Commissie moedigt raadpleging van de sociale partners aan en vergemakkelijkt de dialoog. Zij raadpleegt hen over alle wetgevingsvoorstellen inzake werkgelegenheid en sociale aangelegenheden (artikel 154 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU)). Na deze raadpleging kunnen de sociale partners over akkoorden onderhandelen die zij op autonome wijze volgens hun nationale praktijken ten uitvoer leggen of waarvoor zij de Raad verzoeken om de tenuitvoerlegging te regelen met een besluit (artikel 155 van het VWEU).

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven