RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Den sociale dialog / arbejdsmarkedsdialog

Den sociale dialog er de forhandlinger, der gennemføres mellem arbejdsmarkedets parter med det formål at varetage medlemmernes interesser.

Den er et led i udarbejdelsen af den europæiske socialpolitik. Arbejdsmarkedsparternes organisationer deltager i debatter, høringer, forhandlinger og fælles aktioner på europæisk samt i aktioner på nationalt plan.

Dialogen blev igangsat i 1985 af Europa-Kommissionen og stadfæstes i den europæiske fælles akt. Dens funktion blev oprindelig fastlagt i aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitik i bilagene til Maastricht-traktaten og efterfølgende integreret i Amsterdam-traktaten. Lissabontraktaten anerkender vigtigheden af arbejdsmarkedsparternes rolle på europæisk plan. Den Europæiske Union (EU) fremmer den sociale dialog under hensyntagen til arbejdsmarkedsparternes uafhængighed.

Den europæiske sociale dialog kan være af følgende karakter:

  • trepartsdrøftelser, der føres af arbejdsmarkedets parter og EU's institutioner. Aktørerne mødes i forbindelse med det sociale trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse.
  • topartsdrøftelser, der føres internt mellem arbejdsgiverorganisationer og fagforbund.

Den europæiske sociale dialog kan være:

  • tværfaglig, hvor parterne mødes med henblik på at behandle problemer vedrørende økonomien overordnet, særligt i forbindelse med det sociale trepartstopmøde og i Udvalget for den Sociale Dialog,
  • sektoropdelt, hvor arbejdsmarkedets parter mødes i sektordialogudvalg opdelt efter økonomisk sektor.

Kommissionen fremmer konsultationen af arbejdsmarkedets parter og letter dialogen mellem dem. Kommissionen konsulterer arbejdsmarkedets parter, før den fremsætter forslag på det sociale og arbejdsmarkedspolitiske område (artikel 154 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)). Efter konsultationen kan arbejdsmarkedets parter forhandle aftaler, der iværksættes uafhængigt efter de fremgangsmåder og den praksis, arbejdsmarkedets parter og medlemsstaterne normalt anvender, eller efter anmodning ved en afgørelse, som Rådet træffer (artikel 155 i TEUF).

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top