RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Gemenskapens stadga om arbetstagarnas grundläggande sociala rättigheter

Gemenskapens stadga om arbetstagarnas grundläggande sociala rättigheter antogs 1989 av alla medlemsstater utom Förenade kungariket. Syftet med stadgan upprepas i Amsterdamfördraget vid införlivandet i fördraget av bestämmelserna i det sociala protokollet från Maastricht. I Lissabonfördraget anges en hänvisning till den i avdelning X om socialpolitiken (artikel 151 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). I fördraget erkänns också Europarådets europeiska sociala stadga som undertecknades 1961 i Turin.

Stadgan uppfattas som ett politiskt instrument som innehåller "moralisk skyldighet" att garantera att vissa sociala rättigheter respekteras i medlemsstaterna. Denna skyldighet gäller framför allt arbetsmarknad, yrkesutbildning, socialt skydd, lika möjligheter samt hälsa och säkerhet i arbetet. Den innehåller också en direkt uppmaning till kommissionen att lägga fram förslag till hur stadgans innehåll kan omsättas i rättsakter. Stadgan har följts upp med handlingsprogram och konkreta lagstiftningsförslag.

Stadgan om de grundläggande rättigheterna, som utfärdades i Nice den 7 december 2000 och införlivas i Lissabonfördraget behandlar de rättigheter som beskrivs i denna stadga.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början