RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Små och medelstora företag

Inom EU definieras små och medelstora företag utifrån kriterier som avser antalet anställda i företaget, dess omsättning och oberoende. Enligt kriteriet om antalet anställda ska mikroföretag ha mindre än tio anställda, småföretag mindre än 50 anställda och medelstora företag mindre än 250 anställda. EU:s definition av små och medelstora företag är klar och tydlig så att stödet till små och medelstora företag endast går till för företag som verkligen uppfyller kriterierna.

Små och medelstora företag utgör mer än 90 % av alla företag i EU och spelar en central roll i den europeiska ekonomin. I enlighet med principen om att tänka småskaligt först, som antogs i den europeiska stadgan för småföretagen (2000), har EU infört ett antal stödåtgärder för små och medelstora företag. Stödåtgärderna rör bl.a. tillgång till finansiering, beskattning, forskning samt informations- och kommunikationsteknik. EU har dessutom utarbetat en enhetlig politik på området i syfte att dra nytta av de små och medelstora företagens outnyttjade potential och skapa tillväxt och sysselsättning i EU. För att bättre kunna ta hänsyn till de små och medelstora företagens särskilda intressen och behov i beslutsprocessen finns det en särskild företrädare som fungerar som mellanhand mellan de små och medelstora företagen och Europeiska kommissionen.

EU uppmanar att gemenskapens definition ska användas som referens, men defintionen är endast bindande när det gäller t.ex. statligt stöd, användning av strukturfonderna eller EU-program.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början