RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Pienet ja keskisuuret yritykset

Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) määritellään yhteisössä kolmen kasautuvan tekijän perusteella: henkilöstön määrä, liikevaihto ja riippumattomuus. Jos tarkastellaan vain henkilöstön määrää, mikroyritys on yritys, jossa on alle 10 työntekijää. Pienessä yrityksessä taas on vähemmän kuin 50 ja keskisuuressa yrityksessä vähemmän kuin 250 työntekijää. Pk-yritykset on Euroopan unionissa erikseen määritelty, jotta niitä varten luodut edut hyödyttäisivät vain yrityksiä, jotka ominaisuuksiltaan todella ovat pk-yrityksiä.

EU:n yrityksistä yli 90 prosenttia on pk-yrityksiä, ja ne ovat keskeisiä EU:n taloudelle. Iskulause "ajattele pieniä ensin" hyväksyttiin pienyrityksiä koskevassa eurooppalaisessa peruskirjassa (2000), jonka mukaisesti Euroopan unioni on käynnistänyt useita toimia pk-yritystensä hyväksi (esimerkiksi rahoitus, verotus, tutkimus, tieto- ja viestintätekniikka). Se on myös luonut näille toimille yhtenäiset poliittiset puitteet, joiden tarkoituksena on valjastaa pk-yritysten piilevät voimavarat kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi unionissa.
Pk-yritysten erityisetujen ja -tarpeiden ottamiseksi huomioon entistä paremmin EU:n politiikassa pk-yritysten ja Euroopan komission välillä toimii välittäjänä pk-yritysten edustaja.

Unioni kehottaa käyttämään lähtökohtana tätä pk-yrityksiä koskevaa yhteisön määritelmää, joka on kuitenkin pakollinen vain tietyissä yhteyksissä. Tällaisia ovat esimerkiksi valtiontuet, rakennerahastojen täytäntöönpano ja yhteisön ohjelmat.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun