RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Gemensam institutionell ram

Idéen bakom en gemensam institutionell ram var en följd av den institutionella arkitektur som introducerades genom Maastrichtfördraget (artikel 3 i fördraget). Syftet var att garantera samstämmighet och kontinuitet i åtgärder som syftade till att förverkliga den europeiska unionens (EU) målsättningar. Idén innebar att EU och EG skulle ha samma institutioner. Dessa institutioner skulle medverka i beslutsprocessen inom Europeiska unionens olika pelare.

Lissabonfördraget innebar en förenklad europeisk institutionell arkitektur. Den gemensamma institutionella ramen ersatte pelarstrukturen och Europeiska unionen ersatte Europeiska gemenskapen.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början