RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är tjänster som utförs i allmänhetens intresse på affärsmässiga grunder och som därför omfattas av särskilda skyldigheter från medlemsstaternas sida (artikel 106 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Till dessa tjänster hör i synnerhet transport, energi och kommunikationer.

Lissabonfördraget förnyar dock genom att lägga ett protokoll om tjänster i allmänhetens intresse till grundfördragen. Detta protokoll, som har samma juridiska värde som fördragen, medför preciseringar av hur tjänster av allmänt ekonomiskt intresse ska skyddas på europanivå.

Lissabonfördraget för med sig ytterligare en innovation: Det skapar en ny rättslig bas som tillåter de europeiska institutionerna att anta förordningar som rör tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Artikel 14 i fördraget om EU:s funktionssätt preciserar att rådet och parlamentet kan etablera vissa principer och förbehåll som gäller verkställandet och finansieringen av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början