RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutvecklingspolitiken är den andra pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken och överensstämmer med Lissabonmålet om konkurrenskraft och Göteborgsmålet om hållbar utveckling. Politiken för landsbygdsutveckling rör främst fyra områden:

  • Konkurrenskraftigt jord- och skogsbruk samt konkurrenskraftiga livsmedel.
  • Förvaltning av mark och miljö.
  • Livskvalitet och diversifiering i landsbygdsområden.
  • EU-initiativet Leader.

Konkurrenskraften ska förbättras genom insatser som fokuserar på mänskliga och fysiska resurser samt livsmedel, inklusive kvalitetsproduktion. Åtgärder har vidtagits för att skydda naturresurser och kulturlandskap samt förbättra jordbruks- och skogsbrukssystem med högt naturvärde. Livskvaliteten på landsbygden förbättras genom att man främjar diversifiering av näringsverksamheten och utvidgar den lokala infrastrukturen. Leader-initiativet främjar diversifiering av näringslivet i landsbygdområden genom innovativa strategier för regional utveckling där befolkningen deltar.

Landsbygdsutvecklingspolitiken ingår i en och samma finansierings- och programram. Rådet har beslutat om strategiska riktlinjer för perioden 2007-2013 och dessa kommer sedan att omvandlas till nationella strategier i medlemsländerna. Från och med den 1 januari 2007 kommer alla dessa insatser att finansieras via en fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början