RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeiska området för forskningsverksamhet, ERA

Det europeiska området för forskningsverksamhet är ett samlingsbegrepp för alla medel som Europeiska unionen (EU) har för att samordna forskning och innovation i medlemsstaterna och inom unionen. Detta område syftar till att förverkliga en av EU:s stora ambitioner: uppnå en gemensam forskningspolitik.

Själva idén till ett sådant område lades fram av Europeiska kommissionen år 2000, och gick ut på att man skulle försöka skapa verkligt attraktiva chanser för forskarna.

Den europeiska forskningen hade fram till dess stått inför en rad svårigheter: den var splittrad, de nationella forskningssystemen var isolerade från varandra, lagstiftningen och förvaltningen skilde sig åt mellan de olika länderna och det investerades för lite i kunskap.

Lissabonfördraget upprättade en tydlig juridisk grund för skapandet av ett europeiskt område för forskningsverksamhet (artikel 179 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Detta område kommer att utgöra en "inre marknad" för forskning och forskare och göra det möjligt att utbyta information, omsätta forskningsresultat i praktiken, genomföra tvärvetenskapliga undersökningar, överföra och skydda ny vetenskaplig kunskap och ge tillträde till spetsforskningscentra och avancerad utrustning.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början