RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingspolitiken är ett av EU:s prioriterade områden och den har en central plats i Lissabonstrategin, vars mål är att öka sysselsättningen och tillväxten i Europa. Tillsammans med utbildning och innovation är forskning en av kunskapens tre grundpelare, som ska göra det möjligt för EU att bevara sin ekonomiska styrka och sin sociala modell. Det sjunde ramprogrammet för forskning (2007–2013) har som mål att stärka den europeiska forskningen och uppmana medlemsländerna att investera för att uppnå målet om att 3 % av BNP ska avsättas till forskning.

Dessutom bör inrättandet av Europeiska tekniska institutet göra det möjligt för den europeiska spetsforskningen att förverkliga sin potential.

Samordningen av forsknings- och utvecklingsinitiativ inom EU sker på följande sätt:

  • Genom ramprogrammen för forskning och teknisk utveckling. Dessa fleråriga program inrättades 1984 och omfattar särskilda program inom så pass skilda områden som informations- och kommunikationsteknik, miljö, bioteknik, energi (även kärnenergi), transporter och rörlighet för forskare. Det sjunde ramprogrammet (2007–2013) har fått den största budgeten hittills. Programmet följer av att industrin och de ansvariga inom EU har insett att kunskap är vägen till ekonomisk dynamik och sociala och miljömässiga framsteg.
  • Genom det gemensamma forskningscentret (JRC) som inrättats för att stödja EU:s insatser på området. Forskningscentret består av åtta forskningsinstitut på olika håll i EU, som arbetar inom särskilda områden för EU:s politik. Centret är ledande i fråga om kärnenergi (särskilt kärnsäkerhet) och sysslar också med material, miljö, industririsker och satelliter. Centret finansieras genom EU:s ramprogram för forskning och genom egna inkomster från kommersiella kontrakt.

EU:s politik på området forskning och utveckling grundas på bestämmelserna i de grundläggande fördragen (Euratom-fördraget och avdelning XIX i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början