RSS
Alfabetische index

Glossarium

Onderzoek en ontwikkeling

Het beleid inzake onderzoek en ontwikkeling heeft een centrale plaats gekregen in de strategie van Lissabon voor het stimuleren van de werkgelegenheid en de groei in Europa en is nu een van de prioriteiten van de Europese Unie. Samen met onderwijs en innovatie vormt onderzoek de “kennisdriehoek”, die Europa in staat moet stellen zijn economische dynamiek en zijn sociale model te behouden. Het zevende kaderprogramma voor onderzoek (2007-2013) is erop gericht de Europese onderzoeksruimte te versterken en binnenlandse investeringen te bevorderen om te bereiken dat 3% van het bbp aan onderzoek en ontwikkeling wordt besteed.

Met de oprichting van een Europees Instituut voor technologie uiterlijk in 2009 zou de Europese expertise tot volle wasdom moeten komen.

Voor de coördinatie van initiatieven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling binnen de EU bestaan diverse instrumenten:

  • kaderprogramma’s voor onderzoek en technologische ontwikkeling. Deze meerjarenprogramma's, waarmee in 1984 een begin werd gemaakt, omvatten specifieke programma's voor zeer uiteenlopende gebieden, zoals informatie- en communicatietechnologie, milieu, biotechnologie, energie (inclusief kernenergie), vervoer en mobiliteit van onderzoekers. Voor het zevende kaderprogramma (2007-2013) is meer geld uitgetrokken dan ooit sinds de totstandkoming van het Europa van het onderzoek. Het beantwoordt aan de behoeften van de Europese industrie en van het Europese beleid om kennis in dienst te stellen van de economische dynamiek en de vooruitgang op sociaal en milieugebied;
  • het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), de onderzoeksorganisatie ter ondersteuning van het EU-optreden. Het JRC bestaat uit acht onderzoeksinstellingen die over de Europese Unie zijn verspreid en die voorzien in de specifieke beleidsbehoeften van de Europese Commissie. Zijn werkzaamheden zijn zeer geavanceerd op het gebied van kernenergie (met name veiligheid) en omvatten nu ook de sectoren materialen, milieu, bedrijfsrisico en satellieten. Het JRC wordt gefinancierd uit de kaderprogramma's voor onderzoek van de EU en uit eigen inkomsten uit commerciële contracten.

Het EU-beleid voor onderzoek en ontwikkeling is gebaseerd op bepalingen in de oprichtingsverdragen (Euratom en titel XVIII van het Verdrag betreffende de werking van de EU).

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven