RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Forskning og udvikling

Forsknings- og udviklingspolitikken er et centralt led i Lissabon-strategien, hvis formål er at styrke væksten og beskæftigelsen i Europa, og også et højt prioriteret område for Den Europæiske Union. Forskning indgår sammen med uddannelse og innovation i et samspil, som skal gøre det muligt for EU at bevare sin økonomiske dynamik og sin sociale model. Det syvende rammeprogram for forskning (2007-2013) har som mål at udbygge det europæiske forskningsrum og at sætte gang i medlemsstaternes investeringer, så de når op på 3 % af BNP.

Oprettelsen af et europæisk teknologisk institut inden 2009 bør gøre det muligt, at den eksisterende knowhow i Europa fuldt ud kan komme til udtryk.

Initiativerne inden for forskning og udvikling i Unionen koordineres med forskellige midler:

  • Rammeprogrammerne for forskning og teknologisk udvikling: Disse flerårige programmer blev oprettet i 1984 og danner rammen om de mere specifikke programmer inden for en hel række områder (f.eks. informations- og kommunikationsteknologi, miljø, bioteknologi, energi, herunder kernekraft, transport og forskermobilitet). Det syvende rammeprogram (2007-2013) har et større budget, end nogen andre af disse programmer har haft, siden det europæiske forskningsrum blev oprettet. Programmet udspringer af en erkendelse hos erhvervslivet og de politisk ansvarlige i EU af, at viden er vejen til økonomisk dynamik og sociale og miljømæssige fremskridt.
  • Det Fælles Forskningscenter (JRC), som er oprettet for at understøtte EU's indsats gennem forskning: FFC består af otte forskningsinstitutter, der ligger forskellige steder i Unionen, og som arbejder inden for de områder, som er fastlagt i Europa-Kommissionens politikker. FFC har særdeles mange aktiviteter på kernekraftområdet (bl.a. inden for sikkerhed) og beskæftiger sig også med materialer, miljø, industririsici og satellitter. FFC finansieres gennem EU's forskningsrammeprogrammer og gennem egne indtægter i forbindelse med kommercielle kontrakter.

EU's forsknings- og udviklingspolitik er baseret på bestemmelserne i de grundlæggende traktater (Euratom-traktaten og Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (afsnit XIX)).

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top