RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Kvalificerad majoritet

Kvalificerad majoritet är det antal röster som krävs i rådet för att ett beslut skall antas när frågor debatteras på grundval av artikel 16 i fördraget om Europeiska unionen och av artikel 238 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Inom ramen för det ordinarie lagstiftande förfarandet beslutar rådet med kvalificerad majoritet, i medbeslutande med Europaparlamentet.

Nicefördraget införde ett system med kvalificerad majoritet som grundar sig på ett nytt sätt att vikta rösterna och på en klausul om ett "demografiskt skyddsnät". Det antal röster som tilldelas varje medlemsstat viktades om, särskilt för de medlemsstater som har större befolkningsmängd, så att rådet kunde fatta beslut som verkligen var demografiskt representativa. Från och med den 1 januari 2007, och efter unionens utvidgning, uppnås kvalificerad majoritet om ett förslag får 255 röster av 345 och har stöd av en majoritet av medlemsstaterna. En medlemsstat kan dessutom begära att det undersöks huruvida den kvalificerade majoriteten verkligen representerar minst 62 % av unionens totala befolkning. Om så inte är fallet kan beslutet inte antas.

Efter att Lissabonfördraget trädde i kraft så har ett nytt system med "dubbel majoritet" införts. Det kommer inte att träda i kraft förrän 2014, och Nicesystemet kommer att fortsätta tillämpas under en övergångsperiod som räcker ända till 31 oktober 2014. Enligt fördraget, så motsvarar den nya kvalificerade majoriteten minst 55 % av rådsmedlemmarna som innefattar minst 15 av dem och representerar minst 65% av EU:s befolkning. En blockerande minoritet kan skapas av minst 4 rådsmedlemmar.

Efter hand som de olika institutionella reformerna införs, kommer omröstning med kvalificerad majoritet att ersätta omröstning med enhällighet. Lissabonfördraget fortsätter på denna väg genom att utvidga den kvalificerade majoriteten till frågor som hittills krävt enhällighet, som kontroll av de yttre gränserna, asyl, eller förhandling av internationella handelsavtal.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början