RSS
Alfabetische index

Glossarium

Gekwalificeerde meerderheid

Met gekwalificeerde meerderheid (GM) wordt het aantal stemmen bedoeld dat in de Raad moet worden behaald om besluiten te kunnen nemen op grond van artikel 16 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en van artikel 238 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. In het kader van de gewone wetgevingsprocedure spreekt de Raad zich uit met een gekwalificeerde meerderheid, in samenspraak met het Europees Parlement.

Het Verdrag van Nice had een systeem van gekwalificeerde meerderheid ingevoerd op basis van de herweging van het aantal stemmen en een bepaling van het "demografische vangnet". Het aan elke lidstaat toegekende aantal stemmen werd herwogen, met name voor die met de meeste inwoners, om de legitimiteit van de besluiten van de Raad uit het oogpunt van demografische representativiteit te kunnen handhaven. Sinds 1 januari 2007 en na de uitbreiding van de Unie, is de gekwalificeerde meerderheid bereikt wanneer 255 van de 345 stemmen worden verkregen en de meerderheid van de lidstaten voor het besluit stemt. Bovendien kan een lidstaat verlangen dat wordt nagegaan of de lidstaten die de gekwalificeerde meerheid vormen, ten minste 62% van de totale bevolking van de Unie vertegenwoordigen. Als dat niet het geval is, is het besluit niet aangenomen.

Met de invoegetreding van het Verdrag van Lissabon, werd een nieuw systeem van de 'dubbele meerderheid" ingevoerd. Het treedt pas in voege op 1 november 2014. Het systeem van Nice blijft dus van toepassing gedurende een overgangsperiode die loopt tot 31 oktober 2014. Volgens het verdrag stemt de nieuwe gekwalificeerde meerderheid overeen met minstens 55 % van de leden van de Raad waarvan minstens 15 aanwezig zijn en die minstens 65% van de Europese bevolking vertegenwoordigt. Een blokkerende minderheid bestaat uit ten minste vier lidstaten.

Naarmate de verschillende institutionele hervormingen werden doorgevoerd, werd de gekwalificeerde meerderheid vervangen door eenparigheid van stemmen. Het Verdrag van Lissabon blijft deze weg volgen door de gekwalificeerde meerderheid ook toe te passen voor zaken waarvoor tot dan de eenparigheid van stemmen van toepassing was, zoals de grenscontroles, asielkwesties of het onderhandelen van internationale handelsakkoorden.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven