RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Määräenemmistö

Määräenemmistöllä tarkoitetaan äänimäärää, joka tarvitaan päätöksen tekemiseksi neuvostossa silloin, kun asia käsitellään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 238 artiklan mukaan. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudatettaessa neuvosto tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä yhteispäätösmenettelyssä Euroopan parlamentin kanssa.

Nizzan sopimuksella otettiin käyttöön uuteen äänten painottamiseen ja "demografista seulaa" koskevaan lausekkeeseen perustuva määräenemmistöjärjestelmä. Kunkin jäsenvaltion äänimäärä painotettiin erityisesti runsasväkisinten maiden osalta, jotta neuvoston päätösten legitiimiys suhteessa väkilukuun säilyisi. Unionin laajentumisen jälkeen, 1. tammikuuta 2007 lähtien, määräenemmistö saavutetaan, jos päätöksen tueksi annetaan 255 ääntä 345 äänestä ja päätös saa jäsenvaltioiden enemmistön äänet. Jäsenvaltio voi lisäksi vaatia tarkistamaan, että määräenemmistö kattaa vähintään 62 prosenttia unionin kokonaisväestömäärästä. Muussa tapauksessa päätöstä ei hyväksytä.

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan otettiin käyttöön uusi "kaksinkertaiseen enemmistöön" perustuva järjestelmä. Se tulee voimaan vasta 1. marraskuuta 2014, sillä Nizzan sopimuksen mukaista järjestelmää sovelletaan 31. lokakuuta 2014 asti jatkuvan siirtymäkauden ajan. Perustamissopimuksen mukaan uuteen määräenemmistöön tarvitaan vähintään 55 prosenttia neuvoston jäsenistä; siihen on kuuluttava vähintään viisitoista jäsentä, jotka samalla edustavat vähintään 65:ttä prosenttia unionin väestöstä. Määrävähemmistössä on oltava vähintään neljä neuvoston jäsentä.

Sitä mukaa kun toimielinuudistuksia on toteutettu, päätöksenteko määräenemmistöllä on korvannut yksimielisyysvaatimuksen. Lissabonin sopimuksessa jatketaan tätä kehitystä laajentamalla määräenemmistöpäätöksiä sellaisiin kysymyksiin, joista on tähän saakka päätetty yksimielisesti, kuten ulkorajavalvontaan, turvapaikka-asioihin ja kaupan alaa koskevista kansainvälisistä sopimuksista käytäviin neuvotteluihin.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun