RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Kvalificeret flertal

Et kvalificeret flertal er det antal stemmer, der skal opnås i Rådet, for at en beslutning kan vedtages i sager, der hører ind under artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Union eller artikel 238 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Under den almindelige lovgivningsprocedure træffer Rådet afgørelse ved kvalificeret flertal og fællesskab med Europa-Parlamentet.

Nicetraktaten indstiftede et system til kvalificeret flertal baseret på en ny vægtning af stemmer og en klausul om et "demografisk sikkerhedsnet". Hver medlemsstats antal stemmer vægtedes, mest for staterne med den største befolkning, således at Rådets afgørelser kunne bevare deres legitimitet i forhold til den befolkningsmæssige repræsentation. Fra den 1. januar 2007 og efter udvidelsen af Unionen vil kvalificeret flertal være opnået, hvis der kan samles 255 stemmer ud af 345, og et flertal af medlemsstaterne stemmer for den pågældende beslutning. Endvidere kan en medlemsstat anmode om, at det undersøges, at det kvalificerede flertal repræsenterer mindst 62 % af den samlede befolkning i EU. Hvis det ikke er tilfældet, er beslutningen ikke vedtaget.

Med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten indføres et nyt system, som kaldes "dobbelt flertal". Det træder først i kraft den 1. november 2014, idet Nice-systemet forbliver gældende i en overgangsperiode frem til den 31. oktober 2014. I Lissabontraktaten bestemmes at det nye kvalificerede flertal skal svare til mindst 55 % af medlemmerne af rådet og omfatte mindst 15 af dem, og det skal repræsentere mindst 65 % af EU's befolkning. Til et blokerende mindretal kræves fire medlemmer af Rådet.

I takt med de institutionelle reformer har afstemning ved kvalificeret flertal afløst afstemning ved enstemmighed. Lissabontraktaten fortsætter i dette spor, idet den udvider det kvalificerede flertal til at skulle benyttes i spørgsmål, som før var underlagt enstemmighed, for eksempel kontrol ved de ydre grænser, asyl eller forhandling af internationale handelsaftaler.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top