RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är den offentliga sektorns upphandling av byggentreprenader, varor eller tjänster.
Offentlig upphandling som överskrider ett visst tröskelvärde måste följa gemenskapens bestämmelser och förfaranden.
Dessa bestämmelser garanterar att alla ekonomiska aktörer behandlas lika och att anbudsförfarandena är öppna. Bestämmelserna om offentlig upphandling ska ses mot bakgrund av en ökad konkurrens och rätten att fritt tillhandahålla varor och tjänster på EU:s inre marknad.
Vissa offentliga upphandlingar som rör medlemsstaternas särskilda intressen faller emellertid alltid under medlemsstaternas behörighet, oberoende av upphandlingens värde, t.ex. försvarsupphandlingar.

År 2004 antog rådet och Europaparlamentet ett nytt lagstiftningspaket som förenklar och moderniserar anbudsförfarandena vid offentlig upphandling. Paketet består av två direktiv. Ett om upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, och ett om upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.
Det finns ytterligare två direktiv som reglerar överklaganden i samband med offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten, och upphandlingsförfaranden som tillämpas inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna.

Enligt EU-lagstiftningen är det obligatoriskt att offentliggöra alla meddelanden om offentlig upphandling över ett visst tröskelvärde i Europeiska unionens officiella tidning. I informationssystemet för offentlig upphandling (SIMAP) kan berörda parter få anvisningar och information om vilka möjligheter till offentlig upphandling som finns inom EU och internationellt.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början